ذهن و مایندست

 • شناختن ذهن و بارور کردن آن
 • تغییر کیفیت آگاهی برای تغییر کیفیت زندگی
 • پی بردن به جنبه های قدرتمند پنهان ذهن
1 نفر
سه ماه

تولد دوباره

 • تغییر بنیادی در آگاهی و مایندست
 • تولد دوباره ذهن
1 نفر
شش ماه

مایندست و ثروت

 • پرورش ذهنیت ثروتمندی
 • یادگیری مفهومی و عملی بارور کردن ذهن
 • تغییر الگوهای فکری و ذهنی
6 تا 12 نفر
سه ماه

تریدر خردمند

 • شناخت تصویر ذهنی
 • ساخت تصویر ذهنی تریدر موفق (پیوسته)
 • روانشناسی ذهن و بازار
4 تا 8 نفر
شش ماه
keyboard_arrow_up